Đánh giá của bạn về trang thông tin điện Cẩm Thủy
33646 người đã bình chọn
640 người đang online

100%

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CẨM THỦY

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       169 /TB-UBND

 

              Cẩm Thủy, ngày   12  tháng 12 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

UBND huyện Cẩm Thủy

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền đại phương năm 2019

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành của một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy như sau:

          1. Lịch tiếp công dân

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thực hiện tiếp công dân định kỳ một tháng 02 lần, vào ngày 05 và ngày 20 hàng tháng. Nếu các ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hàng tuần thì được bố trí vào ngày làm việc tiếp theo.

Trong trường hợp vì lý do khách quan đồng chí Chủ tịch UBND huyện vắng thì sẽ ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp và thông báo công khai cho công dân được biết.

Chánh Thanh tra huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND, các Phó chủ tịch UBND huyện.

Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND, các Phó chủ tịch UBND huyện khi có yêu cầu.

Ngoài lịch tiếp công dân định kỳ nêu trên, Chủ tịch UBND huyện thực hiện việc tiếp công dân trong trường hợp đột xuất khi có yêu cầu.

(Công tác tiếp công dân thường xuyên trong các ngày làm việc do Ban tiếp công dân thực hiện).

        2. Địa điểm tiếp công dân

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy.

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân An, Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

       3. Thời gian tiếp công dân

Trong giờ hành chính các ngày làm việc(Có lịch tiếp công dân kèm theo).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy thông báo để công dân, các cơ quan, đơn vị được biết để liên hệ.

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NĂM 2024

         

 

Tháng

Người tiếp

Chức vụ

Tháng 01

Phạm Minh Vũ

Phó Chủ tịch UBND huyện

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 02

Nguyễn Tiến Lực

Phó Chủ tịch UBND huyện

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 3

Trần Đức Hùng

Phó Chủ tịch UBND huyện

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 4

Phạm Minh Vũ

Phó Chủ tịch UBND huyện

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 5

Nhuyễn Tiến Lực

Phó Chủ tịch UBND huyện

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 6

Trần Đức Hùng

Phó Chủ tịch UBND huyện

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 7

Phạm Minh Vũ

Phó Chủ tịch UBND huyện

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 8

Nguyễn Tiến Lực

Phó Chủ tịch UBND huyện

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 9

Trần Đức Hùng

Phó Chủ tịch UBND huyện

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 10

Phạm Minh Vũ

Phó Chủ tịch UBND huyện

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Thánh 11

Nguyễn Tiến Lực

Phó Chủ tịch UBND huyện

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 12

Trần Đức Hùng

Phó Chủ tịch UBND huyện

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

         

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Thanh tra

 

CHỦ TỊCH

Đã ký

Phạm Viết Hoài

 

°