Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

100%

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CẨM THỦY

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       02  /TB-UBND

 

              Cẩm Thủy, ngày   07  tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân năm 2019 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

UBND huyện Cẩm Thủy

          Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013 ngày 25/11/2013;

          Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành của một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 30/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

          Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy như sau:

          1. Lịch tiếp công dân

          Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thực hiện tiếp công dân định kỳ một tháng 02 lần, cụ thể như sau:

 

Tháng

Ngày tiếp

Người tiếp

Chức vụ

Tháng 01

05 (Thứ Bảy)

Mai Thị Hà

Phó Chủ tịch UBND huyện

15 (Thứ Ba) 

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 02

11 (Thứ Hai)

Trần Đức Hùng

Phó Chủ tịch UBND huyện

15 (Thứ Sáu)

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 3

05 (Thứ Ba)

Trần Đức Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

15 (Thứ sáu)

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 4

05 (Thứ Sáu)

Mai Thị Hà

Phó Chủ tịch UBND huyện

15 (Thứ Hai)

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 5

06 (Thứ Hai)

Trần Đức Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

15 (Thứ Tư)

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 6

05 (Thứ Tư)

Trần Đức Hùng

Phó Chủ tịch UBND huyện

17 (Thứ Hai)

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 7

05 (Thứ Sáu)

Trần Đức Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

15 (Thứ Hai)

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 8

05 (Thứ Hai)

Trần Đức Hùng

Phó Chủ tịch UBND huyện

15 (Thứ Năm)

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 9

05 (Thứ Năm)

Trần Đức Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

16 (Thứ Hai)

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 10

07 (Thứ Hai)

Trần Đức Hùng

Phó Chủ tịch UBND huyện

15 (Thứ Ba)

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Thánh 11

05 (Thứ Ba)

Trần Đức Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

15 (Thứ Sáu)

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 12

05 (Thứ Năm)

Trần Đức Hùng

Phó Chủ tịch UBND huyện

16 (Thứ Hai)

Phạm Viết Hoài

Chủ tịch UBND huyện

         

- Trong trường hợp vì lý do khách quan đồng chí Chủ tịch UBND huyện vắng thì sẽ ủy quyền cho các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp và thông báo công khai cho công dân được biết.

          - Chánh Thanh tra huyện, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND huyện.

          - Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND huyện khi có yêu cầu.

          - Công tác tiếp công dân thường xuyên trong các ngày làm việc do cán bộ, công chức được phân công làm công tác tiếp công dân thực hiện.

          - Ngoài lịch tiếp công dân định kỳ nêu trên, Chủ tịch UBND huyện thực hiện việc tiếp công dân trong trường hợp đột xuất theo quy định hiện hành.

          2. Địa điểm tiếp công dân

          Tại trụ sở Ban Tiếp công dân, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy.

          Địa chỉ: Tổ dân phố Tân An, Thị trấn Cẩm Thủy, Huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

          3. Thời gian tiếp công dân

          Trong giờ hành chính các ngày làm việc (Được niêm yết tại Nội quy tiếp công dân).

          Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy thông báo để công dân, các cơ quan, đơn vị được biết để liên hệ./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Thanh tra

 

CHỦ TỊCH

Đã ký

Phạm Viết Hoài