Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

100%

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN CẨM THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    01/TB - HĐND

              Cẩm Thủy, ngày 07  tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND

và đại biểu HĐND huyện chuyên trách năm 2019

 

 
 

 

 

 

          Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân củacác cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

          Thường trực HĐND huyện thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện chuyên trách năm 2019 như sau:

1.Thời gian tiếp công dân:

Giờ làm việc hành chính, ngày 01 và ngày 15 hàng tháng. Nếu các ngày tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện trùng vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hàng tuần thì được bố trí vào ngày làm việc tiếp theo.

Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân mỗi quý 02 lần.

          2. Địa điểm tiếp công dân:

         Ban tiếp công dân – Trụ sở HĐND & UBND huyện Cẩm Thủy, tổ dân phố Tân An, thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

3.Lịch tiếp công dân: (Có lịch kèm theo).

Văn phòng HĐND & UBND huyện; Ban Tiếp công dân huyện bố trí thời gian, cử cán bộ tiếp công dân cùng Thường trực và đại biểu HĐND huyện chuyên trách và đảm bảo các điều kiện phục vụ tiếp công dân theo quy định.

          Vậy, Thường trực HĐND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết ./.

 

Nơi nhận:

- CVP HĐND & UBND huyện;

- Ban Tiếp công dân huyện;

- Website Cẩm Thủy;

- TTr HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Văn Vi

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NĂM 2019

 

Tháng

Ngày, thứ

Người tiếp

Điện thoại

01

02 (Thứ tư)

Bùi Phương Liên – Phó Chủ tịch HĐND

0913453088

15 (Thứ tư)

Phạm Văn Tiến – Chủ tịch HĐND

0912849810

02

  01 (Thứ sáu)

Nguyễn Văn Vi – Phó Chủ tịch HĐND

0917750149

15 (Thứ sáu)

Trần Đại Huyên – Phó ban Pháp chế

0904246717

3

01 (Thứ sáu)

Hà Huy Giáp – Phó ban Dân tộc

0942981460

15 (Thứ sáu)

Phạm Văn Tiến – Chủ tịch HĐND

0912849810

4

01 (Thứ hai)

Bùi Phương Liên – Phó Chủ tịch HĐND

0913453088

15 (Thứ hai)

Phạm Văn Tiến – Chủ tịch HĐND

0912849810

5

01 (Thứ tư)

Nguyễn Văn Vi – Phó Chủ tịch HĐND

0917750149

15 (Thứ tư)

Trần Đại Huyên – Phó ban Pháp chế

0904246717

6

03 (Thứ hai)

Hà Huy Giáp – Phó ban Dân tộc

0942981460

17 (Thứ hai)

Phạm Văn Tiến – Chủ tịch HĐND

0912849810

7

01 (Thứ hai)

Bùi Phương Liên – Phó Chủ tịch HĐND

0913453088

15 (thứ hai)

Phạm Văn Tiến – Chủ tịch HĐND

0912849810

8

01 (Thứ năm)

Nguyễn Văn Vi – Phó Chủ tịch HĐND

0917750149

15 (Thứ năm)

Trần Đại Huyên – Phó ban Pháp chế

0904246717

9

02 (Thứ hai)

Hà Huy Giáp – Phó ban Dân tộc

0942981460

16 (thứ hai)

Phạm Văn Tiến – Chủ tịch HĐND

0912849810

10

01 (Thứ ba)

Bùi Phương Liên – Phó Chủ tịch HĐND

0913453088

15 (Thứ ba)

Bùi Thị Xoan – Phó ban KTXH

0978925081

11

01 (Thứ sáu)

Nguyễn Văn Vi – Phó Chủ tịch HĐND

0917750149

15 (Thứ sáu)

Phạm Văn Tiến – Chủ tịch HĐND

0912849810

12

02 (Thứ hai)

Hà Huy Giáp – Phó ban Dân tộc

0942981460

16 (Thứ hai)

Phạm Văn Tiến – Chủ tịch HĐND

0912849810