Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

100%

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN CẨM THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    04/TB - HĐND

              Cẩm Thủy, ngày 07  tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

 Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện chuyên trách từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021

 

         Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ;

          Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Thường trực HĐND huyện thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện chuyên trách Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021 như sau:

           1.Thời gian tiếp công dân:

Giờ làm việc hành chính, ngày 01 và ngày 18 hàng tháng. Nếu các ngày tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện trùng vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hàng tuần thì được bố trí vào ngày làm việc tiếp theo.

Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân mỗi quý 02 lần.

          2. Địa điểm tiếp công dân:

         Ban tiếp công dân – Trụ sở HĐND & UBND huyện Cẩm Thủy, tổ dân phố Tân An, thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

3.Lịch tiếp công dân: (Có lịch kèm theo).

Văn phòng HĐND & UBND huyện; Ban Tiếp công dân huyện bố trí thời gian, cử cán bộ tiếp công dân cùng Thường trực và đại biểu HĐND huyện chuyên trách và đảm bảo các điều kiện phục vụ tiếp công dân theo quy định.

          Vậy, Thường trực HĐND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết ./.

 

Nơi nhận:

- CVP HĐND & UBND huyện;

- Ban Tiếp công dân huyện;

- Website Cẩm Thủy;

- TTr HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Văn Vi

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NĂM 2021

 

Tháng

Ngày, thứ

Người tiếp

Điện thoại

7

01 (Thứ 5)

Hà Huy Giáp – Phó ban Dân tộc

0942981460

19 (Thứ 2)

Nguyễn Văn Vi – Phó Chủ tịch HĐND

0917750149

8

      02 (Thứ 2)

Lê Văn Trung– Chủ tịch HĐND

0936015456

18 (Thứ 4)

Bùi Thị Xoan – Phó ban KTXH

0978925081

9

01 (Thứ 4)

Nguyễn Văn Vi – Phó Chủ tịch HĐND

0917750149

20 (Thứ 2)

Đặng Tất Thành – Phó ban Pháp chế

0915999213

10

01 (Thứ 6)

Nguyễn Văn Vi– Phó Chủ tịch HĐND

0917750149

18 (Thứ 2)

Bùi Thị Xoan – Phó ban KTXH

0978925081

11

01 (Thứ 2)

Lê Văn Trung– Chủ tịch HĐND

0936015456

18 (Thứ 5)

Hà Huy Giáp – Phó ban Dân tộc

0942981460

12

01 (Thứ 4)

Nguyễn Văn Vi– Phó Chủ tịch HĐND

0917750149

20 (Thứ 2)

Đặng Tất Thành – Phó ban Pháp chế

0915999213