Huyện Cẩm Thủy tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý văn hóa cơ sở và gia đình năm 2021

Vừa qua huyện Cẩm Thủy,đã tổ chức cho 45 học viên là lãnh đạo và chuyên viên phòng Văn hóa - Thông tin; Lãnh đạo, công chức làm công tác văn hóa, gia đình của 17 xã thị trấn và cán bộ Trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch huyện đã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý văn hóa cơ sở và gia đình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với Trung tâm Văn hóa tỉnh và 27 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong thời gian 3 ngày học viên được tiếp thu cac chuyên đề trọng tâm như: Một số vấn đề về kiến thức, kỹ năng triển khai việc đăng ký xây dựng và công nhận các danh hiệu văn hoá theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND, ngày 22-10-2020 về xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hoá, Gia đình văn hoá; Một số vấn đề về kiến thức, kỹ năng triển khai quy định của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn, xoá bỏ hủ tục lạc hậu; Kỹ năng quản lý, tổ chức các hoạt động, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh; Kỹ năng triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình; nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, ghi chép thông tin về bạo lực gia đình tại cơ sở; Kỹ năng tổ chức triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Tuyên truyền giáo dục đạo đức trong gia đình và tổ chức các hoạt động về gia đình tại cơ sở; Kỹ năng tiếp nhận thông tin, tư vấn cho nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở…

Lớp bồi dưỡng là dịp để nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về văn hóa cơ sở, quản lý Nhà nước về gia đình cho cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước tại địa phương. Đồng thời, góp phần nâng cao kỹ năng quản lý, tổ chức các hoạt động tại thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh; kỹ năng tổ chức triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; tuyên truyền giáo dục đạo đức trong gia đình và tổ chức các hoạt động về gia đình tại cơ sở.

Nguồn tin: Phòng Văn hóa và Thông tin.