Đánh giá của bạn về trang thông tin điện Cẩm Thủy
30600 người đã bình chọn
234 người đang online

100%

 

ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA

HUYỆN ỦY CẨM THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    530/TB - HU Cẩm Thủy, ngày 16 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2019

      - Thực hiện quy định số 11 Qđi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lí những phản ánh, kiến nghị của dân;

       - Căn cứ Quyết định Số 1981 - QĐ/HU, ngày 13/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành Qui chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lí những phản ánh, kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

       1. Đồng chí Bí thư Huyện ủy sẽ tiếp dân định kì hàng tháng, theo lịch sau:

STT Tháng Ngày tiếp công dân
1 Tháng 5 24 (Thứ Sáu)
2 Tháng 6 25 (Thứ Ba)
3 Tháng 7 25 (Thứ Năm)
4 Tháng 8 23 (Thứ Sáu)
5 Tháng 9 25 (Thứ Tư)
6 Tháng 10 25 (Thứ Sáu)
7 Tháng 11  25 (Thứ Hai)
8 Tháng 12 25 (Thứ Tư)

       Trường hợp thay đổi vì lí do khách quan không thể thực hiện được theo lịch như đã thông báo, thì có thể thay đổi lịch sang thời gian khác (Văn phòng huyện ủy sẽ thông báo sau).

       2. Thời gian:

 

Mùa đông

Buổi sáng

Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, kết thúc lúc 11 giờ 30 phút

Buổi chiều

Bắt đầu từ 13 giờ 00 phút, kết thúc lúc 16 giờ 30 phút

Mùa hè

Buổi sáng

Bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, kết thúc lúc 11 giờ 00 phút

Buổi chiều

Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, kết thúc lúc 17 giờ 00 phút

 

       3. địa điểm: Phòng tiếp công dân, cơ quan UBND Huyện Cẩm Thủy.

       Thừa lệnh Thường trực Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy thông báo lịch tiếp  công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy  trong năm 2019, để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy, (bc);

- Ban Nội chính Tỉnh ủy, (bc);

- Văn phòng Tỉnh ủy, (bc);

- Văn phòng HĐND & UBND huyện;

- MTTQ, các đoàn thể cấp huyện;

- Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc;

- Đảng ủy các xã, thị trấn;

- Lưu: VP/HU.

T/L BAN THƯỜNG vỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Phạm Văn Hùng