Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Cụm Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, UBND, MTTQ huyện tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kết luận của Ban Bí thư TW Đảng ( Khóa XII)

Đăng ngày 16 - 09 - 2019
100%

Sáng ngày 13/9/2019, Cụm Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, UBND, MTTQ huyện tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Dự hội nghị có các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND huyện, các đồng chí Bí thư Đảng bộ, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trong cụm. Đồng chí Nguyễn Văn Vi – Phó chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng bộ cơ quan UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

      Tại hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Tiến Chung – Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện truyền đạt các nội dung: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 về chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18-2-2019 về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới. Các Kết luận của Ban Bí thư: Kết luận số 49-KL/TW ngày 10-5-2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30-5-2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30-5-2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 52-KL/TW ngày 30-5-2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 53-KL/TW ngày 4-6-2019 về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội.

      Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vi – Phó chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng bộ cơ quan UBND huyện nhấn mạnh, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, kết luận của Ban Bí thu Trung ương Đảng khóa XII nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ Tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu nội dung được quán triệt từ đó có những vận dụng linh hoạt trong thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay./.

<

Tin mới nhất