Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa XVIII về nhiệm vụ năm 2013

Đăng ngày 08 - 01 - 2013
100%

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM THUỶ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 01/2013/NQ - HĐND
                      Cẩm Thuỷ, ngày 07 tháng 01 năm 2013

      
NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2013
 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM THUỶ
KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ 5
 
          Căn cứ Điều 10 Luật tổ chức HĐND & UBND ban hành ngày 10/12/2003;
            Căn cứ Nghị quyết số 37/2012/NQ – HĐND ngày 05/12/2012 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2013;
            Căn cứ Kết luận của BCH Đảng bộ huyện Khóa XXIV về nhiệm vụ năm 2013;
Sau khi xem xét báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2012, kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2013; Báo cáo của Viện KSND huyện về tình hình tội phạm và hoạt động công tố; báo cáo của TAND huyện về công tác xét xử; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện và ý kiến của các đại biểu HĐND huyện,
 
QUYẾT NGHỊ:
 
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2012:
Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,1 %; Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Mặc dù ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và tác động xấu của thiên tai, sản xuất nông nghiệp vẫn giữ được mức tăng trưởng khá, năng suất lúa, ngô tăng cao, tổng sản lượng lương thực tăng 5,2 % so với KH. Thu NSNN tăng 16 % DT; Sản xuất CN – TTCN, Xây dựng, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả bước đầu. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm thực hiện. An sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống nhân dân ổn định và tiếp tục được cải thiện.Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế của huyện vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá. Có 15/17 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch.
Tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn còn một số hạn chế, yếu kém: tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng tuy đạt kế hoạch nhưng chưa thực sự vững chắc; phát triển chăn nuôi, kinh tế lâm nghiệp còn nhiều hạn chế; một số nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá đề ra, hiệu quả đạt được còn thấp; hoạt động kinh doanh – dịch vụ gặp nhiều khó khăn; tiến độ thi công và chất lượng một số công trình chưa thật đảm bảo. Quản lý đất đai, khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản đã được tập trung giải quyết, nhưng vi phạm vẫn còn xảy ra. Một số vấn đề văn hóa – xã hội chuyển biến còn chậm như: chất lượng tuyên truyền trực quan; kiểm tra, xử lý các vi phạm về hoạt động dịch vụ văn hóa; quản lý hoạt động du lịch suối cá Cẩm Lương; chất lượng khám, chữa bệnh và thái độ phục vụ bệnh nhân; triển khai thực hiện các chế độ chính sách 134, 135, hộ nghèo; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chuyển biến chưa rõ nét. Thực hiện trách nhiệm tiếp dân gắn với giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền pháp luật, quản lý hộ tịch, thi hành án dân sự kết quả chưa cao. Tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, tai nạn giao thông chưa được ngăn chặn, đẩy lùi.
 
II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2013:
1. Mục tiêu:
Giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết trong huyện, sự đồng thuận trong nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển mạnh sản xuất hàng hóa trong nông – lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, xã hội hóa hoạt động văn hóa – xã hội nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu:
          a. Về kinh tế:
          - Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,3 % trở lên (Nông, lâm, thủy sản: 3,7 %; Công nghiệp – xây dựng: 22,0 %; Dịch vụ: 21,4 %).
          - Cơ cấu các ngành kinh tế: Nông, lâm, thuỷ sản chiếm 41,80 %; Công nghiệp - Xây dựng chiếm 18,74 %; Dịch vụ chiếm 39,46 %.
          - Thu nhập bình quân đầu người: 17,5 triệu đồng/người/năm trở lên;
          - Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác: 67,0 triệu đồng trở lên;
          - Sản lượng lương thực đạt: 60.000 tấn trở lên;
          - Đàn trâu đạt 15.500 con; đàn bò đạt 1.800 con; đàn lợn đạt 27.000 con; đàn dê đạt 6.500 con; đàn gia cầm đạt 420.000 con trở lên;
          - Xây dựng 05 trang trại chăn nuôi tập trung;
          - Trồng rừng 350 ha; Trồng cây cao su: 80 ha; Tỷ lệ che phủ rừng 38,6 %.
          - Giá trị XDCB đạt: 185,0 tỷ đồng trở lên;
          - Giá trị công nghiệp – TTCN đạt: 192,8 tỷ đồng trở lên;
          - Giá trị Dịch vụ đạt: 785,4 tỷ đồng; Chuyển đổi được 2 chợ trở lên
          - Thu ngân sách trên địa bàn: 37,0 tỷ đồng trở lên;
          - Chi ngân sách: 282,8 tỷ đồng.
          b. Chỉ tiêu văn hoá xã hội và xoá đói, giảm nghèo.
- Tỷ lệ tăng dân số dưới 1,1 %;
          - Xây dựng được 4 trường chuẩn quốc gia; 5 xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; Đăng ký xây dựng được 1 xã văn hoá.
          - Ra mắt 5 làng văn hoá; Phấn đấu tăng 10% số làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá; 70% số gia đình đạt gia đình văn hoá; 80% số thôn không có tội phạm; 60% thôn không có tệ nạn xã hội;
          - Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm xuống dưới 25 %
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 31%; XKLĐ: 200 lao động trở lên; 
          - Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%/năm .
          c. Xây dựng nông thôn mới: Mỗi xã phấn đấu hoàn thành 02 tiêu chí trở lên.  
 
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2013:
1. Nhiệm vụ trọng tâm:
- Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; mở rộng liên kết phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp. Quản lý, sử dụng qũy đất lâm nghiệp đúng mục đích, đúng qui hoạch và đạt hiệu quả.
- Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển. Tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền vận động, tập trung các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đề án đã được phê duyệt.
- Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; đào tạo nghề lao động nông thôn; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
- Tăng cường công tác Quốc phòng - An ninh, chuẩn bị tốt các điều kiện cho diễn tập khu vực phòng thủ; Tập trung đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.
2. Giải pháp thực hiện:
 2.1. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng, sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh cơ giới hóa, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất.
. Tập trung thâm canh và sử dụng các giống mía năng suất chất lượng cao như Việt Đường; Quế Đường..Tập đoàn ROC mới.- Triển khai thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp, đưa các loại giống mới có năng suất cao vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện từng vùng. Quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ đất phục vụ sản xuất hàng hoá. Tăng cường thâm canh cây lúa, ngô, mía trên địa bàn huyện. Diện tích giống lúa chất lượng cao đạt 10% trở lên. Mở rộng diện tích và thâm canh tăng năng suất cây trồng vụ đông trên đất 2 lúa. Tích cực mở rộng diện tích và thâm canh các loại cây trồng khác như: Lạc, đậu tương... Tiếp tục chỉ đạo rà soát, bố trí quỹ đất, đặc biệt là là đất một vụ lúa không ăn chắc sang trồng mía nguyên liệu
- Áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào trong nông nghiệp để tăng năng suất và có chất lượng cao cho sản phẩm, khảo nghiệm và đưa những cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của huyện và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất.
- Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, thực hiện chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại và liên doanh liên kết với các doanh nghiệp. Tăng cường chất lượng hoạt động của mạng lưới thú y từ huyện đến cơ sở. Chủ động phát hiện và xử lý kịp thời dịch bệnh phát sinh, thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật.
- Quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ; sử dụng có hiệu quả quỹ đất rừng sản xuất. Bàn giao kịp thời diện tích rừng phòng hộ đã được quy hoạch sang trồng rừng sản xuất cho nhân dân khoanh nuôi, bảo vệ theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện các dự án trồng rừng; Trồng rừng mới đạt 350 ha trở lên. Mở rộng diện tích trồng cây cao su ở các xã Phúc Do, Cẩm Phú, Cẩm Long, Cẩm Ngọc, Cẩm Giang, Cẩm Quý đạt hiệu quả. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng.
- Mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản theo quy hoạch gắn với bảo vệ môi trường nước.Ổn định diện tích nuôi thuỷ sản trên 349,6 ha ở các ao, hồ, đập hiện có. Sử dụng 3 hình thức nuôi cá trên ao, hồ; nuôi cá lồng trên sông, suối và thả cá nuôi tại các hồ chứa nước thuỷ lợi lớn…theo hướng trang trại, gia trại.
- Tập trung thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới; tổ chức tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức về nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin để cả hệ thống chính trị và toàn xã hội hiểu và cùng tham gia. Rà soát hiện trạng, xác định thứ tự ưu tiên các tiêu chí để triển khai thực hiện, trong đó, đặc biệt quan tâm đến biện phát huy động và sử dụng các nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, giáo dục đào tạo và học nghề, đào tạo cán bộ quản lý xây dựng nông thôn mới ở xã, huyện.
2.2. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển:
- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với quy mô thích hợp phục vụ sản xuất và chế biến thực phẩm, nông sảnsau thu hoạch; Củng cố phát triển công nghiệp nhỏ, tiểu thủ công nghiệp trong nông nghiệp, phát triển các ngành nghề nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nông thôn.
- Tiếp tục thực hiện NQ 02 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Cẩm Tú. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư; tiếp tục thực hiện phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”. Tập trung thu hút vốn đầu tư xây dựng các ngành sử dụng nhiều lao động như may mặc, và những ngành mà huyện nhà có lợi thế như sản xuất vật liệu xây dựng, thức ăn gia súc, chế biến nông, lâm sản, sản xuất đá ốp lát xuất khẩu...
- Quan tâm, hỗ trợ các HTX dịch vụ nông nghiệp đổi mới mở rộng loại hình kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; Xây dựng nâng cao năng lực đội ngũ quản lý HTX và nâng cao nhận thức cho xã viên về mô hình hợp tác xã kiểu mới để xã viên yên tâm gắn bó với HTX. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; phát triển các mô hình kinh tế trang trại, kinh tế gia trại, hợp tác xã, tổ hợp tác có mức độ chuyên môn hoá và thâm canh cao.
 - Tăng cường trách nhiệm công tác quản lý, điều hành các dự án. Tiếp tục phát triển các cụm công nghiệp vừa và nhỏ theo quy hoạch. Phát huy nội lực và thu hút các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, tỉnh và các thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như công sở làm việc, giao thông nông thôn, thuỷ lợi nhỏ, cấp nước sinh hoạt, các công trình kè bờ sông Mã..., phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Sử dụng nguồn lực tài chính của huyện một cách phù hợp. Có cơ chế khuyến khích, ưu tiên và hỗ trợ người dân khi đầu tư phát triển trên địa bàn huyện. Thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ, năm 2013 thực hiện chuyển đổi 2 chợ trở lên.
- Tập trung đầu tư thích đáng cho xây dựng hệ thống thuỷ lợi, như: Xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống kênh mương, hồ đập phục vụ đủ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng.
   - Trên cơ sở quy hoạch chung của cả tỉnh và quy hoach tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch. Chú trọng quy hoạch kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; quy hoạch tổng thể về phát triển du lịch. Công khai quy hoạch phát triển kinh tế, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, mở rộng không gian thị trấn để tất cả các thành phần kinh tế lựa chọn đầu tư phát triển.
   2.3. Tăng cường phát triển thương mại - dịch vụ:
- Phát triển mạnh thương mại, để thực sự trở thành cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Phát triển mạnh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, như: Dịch vụ điện, nước, dịch vụ vận tải, dịch vụ làm đất, phân bón, dịch vụ cung ứng giống và hướng dẫn kỹ thuật thâm canh cây trồng, vật nuôi, bưu chính viễn thông, quan tâm phát triển các ngành nghề trong nông thôn...
         - Tăng cường quảng bá về đầu tư và phát triển du lịch, đặc biệt là danh thắng suối cá Cẩm Lương nhằm thu hút du khách tham quan và vốn đầu tư. Đổi mới quản lý chợ nông thôn, quản lý các điểm du lịch; Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ phục vụ du khách tham quan suối cá Cẩm Lương, nhằm giải quyết thêm việc làm cho người lao động, tăng thu cho ngân sách.
         - Đầu tư nâng cấp, tôn tạo, quản lý, khai thác đạt hiệu quả của các điểm di tích văn hoá, danh thắng hiện có trên địa bàn huyện và các điểm du lịch sinh thái khác, phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn phát huy văn hoá đặc trưng của dân tộc Mường, Dao.
         2.4.Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, khai thác nguồn thu, điều hành chi ngân sách theo đúng quy định:
- Khai thác triệt để các nguồn thu từ dịch vụ thương mại, thu từ nguồn quỹ đất công; Tăng cường các biện pháp chống thất thu, lậu thuế theo qui định của pháp luật;
- Điều hành chi ngân sách theo dự toán, bám sát các định hướng phát triển kinh tế xã hội hàng năm của huyện để phân bổ ngân sách hợp lý; ưu tiên chi đầu tư cho phát triển kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng có trọng tậm, trọng điểm phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.
- Tăng cường quản lý, giám sát việc cho vay và sử dụng các nguồn vốn đầu tư tín dụng, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn giải quyết việc làm, vốn xoá đói giảm nghèo, vốn hỗ trợ sản xuất thuộc CT 135… đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện và đạt hiệu quả. Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp và phát triển kinh tế trang trại, gia trại.
2.5. Tăng cường quản lý khai thác, vận chuyển, sử dụng tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu:
Chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý khai thác và sử dụng đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án đầu tư xây dựng đúng tiến độ; Cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ sau khi đổi điền dồn thửa.
Đẩy mạnh công tác quản lý khai thác, vận chuyển, sử dụng tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn.
2.6. Đẩy mạnh phát triển Văn hoá – xã hội, tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.
- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục gắn liền với nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo và xây dựng thêm các trường đạt chuẩn Quốc gia. Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình và xã hội. Khuyến khích xây dựng quỹ khuyến học từ huyện đến xã và các dòng họ. Tăng cường nề nếp, kỷ cương trong dạy và học, khắc phục những biểu hiện tiêu cực trong giáo dục. Đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.
- Xây dựng và phát triển đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân, theo hướng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, trọng tâm là đẩy mạnh việc xây dựng gia đình văn hoá, nếp sống văn hoá, xây dựng làng văn hoá, đơn vị, cơ quan văn hoá, xã văn hóa; Đẩy mạnh thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với công tác văn hoá, quản lý dịch vụ văn hoá đồng thời với việc đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá. Nâng cao chất lượng truyền thanh, truyền hình.
- Thực hiện tốt công tác xã hội hoá các hoạt động thể dục thể thao; Xây dựng và tăng nhanh mô hình gia đình thể thao, câu lạc bộ thể dục thể thao cấp cơ sở. Tập trung đào tạo, phát hiện, bồi dưỡng các tài năng, năng khiếu nhằm xây dựng và phát huy các bộ môn có truyền thống, để đạt thành tích cao. Phấn đấu năm 2013 có trên 37% người dân thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, 100 câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở và 90% số trường có câu lạc bộ; Tổ chức thành công Đại hội TDTT cơ sở và huyện.
- Tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp chính quyền trong việc thực hiện công tác dân số, gia đình và trẻ em. Đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa các chủ trương, chính sách và pháp luật về dân số, kế hoạch hoá gia đình trong cộng đồng.
 - Quan tâm phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; Thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng bảo hiểm y tế. Phấn đấu năm 2013 có 90% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế mức độ 1 và 02 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế mức độ 2. Triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động. Quan tâm chỉ đạo công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng lao động và đẩy mạnh xuất khẩu lao động, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, phát triển các quỹ đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội.
2.7. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị xã hội trên địa bàn:
 - Tăng cường xây dựng, củng cố nền Quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ thế trận Quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở xã, thị trấn, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu vững mạnh, toàn diện. Giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra điểm nóng, đột xuất, bất ngờ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở về hậu cần, kỹ thuật và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ, đáp ứng nhiệm vụ hiện tại cũng như chiến lược quân sự lâu dài. Nâng cao chất lượng trong tuyển chọn thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.
         - Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT; Nâng cao chất lượng tham mưu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, TNXH, vi phạm an toàn giao thông của lực lượng công an, quân sự các xã, thị trấn và của cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự cấp huyện được tăng cường cho cơ sở;
         - Giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở và các trường hợp tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng...
- Tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật, quản lý các hoạt động tôn giáo - tín ngưỡng, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ và người nước ngoài trên địa bàn huyện, theo đúng quy định của pháp luật. Làm tốt công tác phòng ngừa, không để trọng án xảy ra trên địa bàn.
          2.8. Về công tác chỉ đạo, điều hành:
- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết HĐND và Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của UBND các cấp.
 - Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của chính quyền và các cơ quan, ban, ngành từ huyện đến xã để hoạt động quản lý thực sự có hiệu lực, hiệu quả.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ được giao và trong giải quyết công việc cho công dân và doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, đạo đức công vụ; Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; Rà soát, điều chỉnh, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị; kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ – CP; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, những việc cán bộ, công chức không được làm và thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức.
- Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, nhất là cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và công bố các thủ tục hành chính, áp dụng ISO vào công tác quản lý, điều hành. Triển khai thực hiện tốt giải quyết hồ sơ, công việc của công dân, tổ chức theo hướng hiện đại, nhanh chóng, kịp thời; đưa 100 % thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã vào thực hiện theo cơ chế “một cửa”. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin cho các cơ quan hành chính cấp huyện và xã
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 49 –NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- HĐND huyện giao cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch cụ thể, giải pháp khả thi, để chỉ đạo, điều hành các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013
          - Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2013.
- Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Khoá XVIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 04 tháng 01 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh; (B/C)
- Sở Tư pháp; (kiểm tra VB)
- Thường trực Huyện uỷ;
- TT HĐND và các ban HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- TT HĐND và UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.
CHỦ TỊCH
 
 
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Văn Thành

 
 

 

<

Tin mới nhất

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về bảo vệ và phát triển rừng huyện Cẩm Thủy(09/12/2015 2:24 CH)

Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa XVIII về nhiệm vụ năm 2013(08/01/2013 9:41 SA)

Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa XVIII về nhiệm vụ năm 2013(08/01/2013 9:41 SA)