Đánh giá của bạn về trang thông tin điện Cẩm Thủy
305 người đã bình chọn
65 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=43

Danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2013-2015, định hương... (07/12/2012)

Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến 2020. UBND huyện Cẩm Thủy kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện các lĩnh vực đầu...

http://113.160.181.45:8080/qlvb/lichct.nsf